Договір публічної оферти про надання послуг

Для фізичних осіб

Пропозиція (публічна оферта)

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від отримання послуг у Центрі «LIFESTYLE MEDICINE». У випадку  прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з всіма умовами оферти  і Вам зрозумілі всі її положення

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Викладений нижче текст адресований необмеженому колу фізичних осіб,  які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України)  Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА», код ЄДРПОУ 43748897  (Центр «LIFESTYLE MEDICINE», надалі – або «Виконавець»), в особі Директора Побережної Наталії Михайлівни, що діє на підставі Статуту,  укласти Договір про надання послуг з функціональної діагностики фізичного стану на визначених нижче умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даному Договорі та вихідних або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Клієнт ­– фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця для отримання послуг,  акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, підписала Анкету та активувала онлайн-сервіс «Особистий кабінет». Клієнт несе всі ризики, пов’язані з використанням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу, Виконавець зобов’язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості користуванням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» не уповноваженими на те особами.

1.1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА», що отримало від Клієнтів дозвіл на розміщення персональних/особистих даних в онлайн-сервісі «Особистий кабінет», в порядку визначеному умовами Правил інформаційного обслуговування (Додаток 3 до даного Договору).

1.1.3. Послуги – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг Центрі «LIFESTYLE MEDICINE», що є Додатком №1 до даного Договору, а також . Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем,  визначається відповідно до даних Прайс-листа Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання Послуг).

1.1.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця.

1.1.5. Сайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою agefree.ua, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.

1.1.7. Акцепт  – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE». Акцепт здійснюється шляхом заповнення і підписання Клієнтом анкети, що є Додатком №2 до даного Договору і надається клієнту для заповнення за місцем надання послуг.

1.1.8. Правила надання послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE» (надалі – Правила надання послуг) – додаток до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Сторонами, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил та даного Договору, та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та привілеїв, відносин між Сторонами, що виникають в процесі їх виконання та дотримання у відповідній сфері.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України,  який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і  Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати  Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити дані Послуги за цінами, що вказані в Прайс-листі Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання Послуг.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил надання послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE» (Додаток №1 до Договору). Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання послуг, є вчинення Клієнтом Акцепту шляхом заповнення і підписання Клієнтом Анкети (Додаток №2 до Договору), що надається для заповнення за місцем надання послуг.

2.4. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначається даним Договором та додатками до нього.

2.5. Послуги надаються виключно після здійснення Клієнтом Акцепту даного Договору шляхом підписання та надання Виконавцю підписаної анкети зі своїми персональними даними, що підтверджує факт повного і безумовного прийняття Клієнтом Договору, всіх його умов, без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, та оплати послуг.

2.6. Договір, укладений Клієнтом за допомогою Акцепту, має юридичну чинність у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.

2.7. Послуг надаються Виконавцем особисто або його уповноваженими працівниками у Центрі «LIFESTYLE MEDICINE» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 40-Г.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та відповідно до Правил надання послуг.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання Послуг.

3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.

3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору шляхом заповнення Анкети Клієнта (Додаток №2 До Договору).

3.2.2. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта, в тому числі для заповнення Анкети.

3.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами обслуговування

3.2.4. Надати та в подальшому повідомляти інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг.

3.2.5. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору та Правил надання послуг.

3.2.6. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.

3.2.7. З’являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору та Правил надання послуг.

3.3.2. Отримувати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання  за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

3.3.4. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.

3.3.5. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

3.3.6. Перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору та Правил обслуговування

3.2.7. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору та/або Правил надання послуг.

3.2.8. Призупинити надання Послуг та Акційних пропозицій Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору та Правил обслуговування, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил надання послуг.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил надання послуг.

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.4. Доводити до відома Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо шляхом розміщення такої інформації в Куточку Споживача та/або на Сайті Виконавця .

3.4.5 . В разі порушення Клієнтом Правил надання послуг та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.5. Перелік прав і обов’язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором визначається згідно Прайс-листа Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

4.2. Надання Послуг здійснюється після їх оплати в розмірі 100 % від вартості згідно Прайс-листа Виконавця. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.

4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих  Послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Клієнту під час надання Послуг.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.5. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.

5.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються Послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Клієнта.

5.8. У разі нанесення Клієнтом матеріального збитку Виконавцю, в т.ч. шляхом псування або втрати майна Виконавця з вини Клієнта, останній зобов’язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.

5.9. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей під час надання Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

5.10.     Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не має наслідком повернення коштів Клієнту.

5.11. У випадку нез’явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з’явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг,  Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта.

5.12. Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманих працівників, наявність у них належної фахової і кваліфікаційної підготовки, проте не несе відповідальності за їх дії/бездіяльність під час виконання ними трудових обов’язків.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Даний Договір є публічним та діє з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

6.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця . У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний строк та повторне звернення до Виконавця для надання  Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Клієнта зі змінами, внесеними до Договору.

6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Клієнта про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання. Договору

6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Клієнтам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

6.7. У випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в анкеті Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

6.8. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

6.9. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем, письмово повідомивши Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.10. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, взятих на себе в період його дії.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правилами надання послуг, затверджених Виконавцем та оприлюднених сайті Виконавця.

8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатків до нього не дійсними, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

8.4. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

8.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору  (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

8.7. З метою забезпечення безпеки за місцем надання послуг може здійснюватися відео фіксація. Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відео фіксації приміщень Центру «LIFESTYLE MEDICINE» за його присутності.

8.8. Вчиняючи Акцепт Договору Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт ознайомлений  та свідомо погоджується  дотримуватись всіх умов Договору та Правил надання послуг;

б) Клієнт ознайомлений  з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому отримувати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має  протипоказань щодо отримання послуг за даним Договором;

г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

8.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по- батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

8.10.Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: забезпечення реалізації адміністративно-правових (у тому числі відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері охорони здоров’я; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, а саме: з метою інформування Клієнтів про Послуги,  час відвідання Центру функціональної діагностики та інформування про рекламні пропозиції Виконавця, а також для перевірки стану здоров’я Клієнта у випадку, якщо це необхідно для надання Послуг. Володільцем бази персональних даних є Виконавець.  Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору. Клієнт має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Виконавцю.

8.11. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Клієнта про послуги, час відвідання Центру функціональної діагностики та рекламні пропозиції Виконавця  засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т.п.

8.12. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, тільки за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

8.13. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв’язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА»

04074, м. Київ, вул. Боровиковського, 1-А, оф.1

Код ЄДРПОУ 43748897

IBAN UA053204780000026001924892050 в АБ «УКРГАЗБАНК»

директор                                            Н.М.Побережна

 

Редакція Договору чинна від 20.08.2020 року

Додаток 1

Правила надання послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE»

Дані правила надання послуг Центром «LIFESTYLE MEDICINE» (далі іменовані – “Правила”) розроблені Виконавцем для належного і якісного надання послуг за Договором, є обов’язковими для виконання Сторонами  і є невід’ємною частиною Договору.

 • Виконавець надає Послуги в межах його робочого часу згідно з графіком роботи Центру «LIFESTYLE MEDICINE» (08.00–22.00, без вихідних).
 • Послуги надаються за попереднім записом і бронюванням (резервуванням) часу для візиту до Центру «LIFESTYLE MEDICINE». У випадку запізнення Клієнта, Виконавець має право відмовити йому у наданні послуг відповідно до призначеного часу та на свій розсуд має право запропонувати Клієнту обслуговування в альтернативний часовий проміжок, зручний для Клієнта). У випадку нез’явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з’явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг, Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта.
 • Клієнт має перед наданням Послуг попередити Виконавця про наявність у нього хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, і утриматись від споживання послуг у випадку, якщо наявність таких захворювань несумісна з наданням Послуг.
 • Виконавець має право не допускати Клієнта на територію Центру «LIFESTYLE MEDICINE» і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд чи поведінка останнього дає підстави вважати працівникам Виконавця, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість або Клієнт своїми діями порушує правила надання послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE», загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.
 • Враховуючи специфіку послуг, що надаються за Договором і їх взаємозв’язок із станом здоров’я Клієнта, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг у випадку, якщо Клієнт має медичні протипоказання щодо окремих процедур (в т. ч. але не виключно: вагітність, наявність певного захворювання) або якщо надання послуг несумісно із дією ліків, що приймає Клієнт. Зокрема, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг за наявності таких протипоказань: захворювання на діабет, лактацію, астму, ангіну, епілепсію, грип, ГРЗ, серцеву або ниркову недостатність, захворювань шкіри, злоякісних пухлин. Даний список можливих протипоказань не є виключним і Виконавець може відмовити Клієнту в наданні послуг і за наявності інших протипоказань, що несумісні із наданням послуг, не зазначених вище.
 • Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні послуг у випадку ,якщо Клієнт відмовляється надати інформацію про стан свого здоров’я, що необхідна для визначення можливості виконання окремих процедур.
 • Діти до 18 років допускаються до проведення процедур виключно за письмовою згодою батьків та/або законних представників і за відсутності протипоказань щодо конкретного виду діагностики.
 • Вартість Послуг, що надаються Виконавцем визначається у відповідності до Прайс-листа Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг та/або на сайті Виконавця. Надання послуг здійснюється Виконавцем після їх оплати Клієнтом в розмірі 100% від вартості, вказаної в Прайс-листі. За узгодженням Сторін можлива передоплата повної або часткової вартості замовлених Клієнтом Послуг.
 • Виконавець не повертає Клієнту кошти, сплачені за Послуги у випадку невідповідності результату надання Послуг очікуванням Клієнта.
 • Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.
 • Виконавець відповідає за забезпечення місця надання послуг в належному санітарному стані, а також забезпечує надання послуг за допомогою справного обладнання, що забезпечує належну якість надання Послуг. Виконавець також відповідає за обробку та стерилізацію інструментів, що використовуються при наданні Послуг та заміну одноразових комплектуючих, що використовуються в процесі здійснення процедури.
 • Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманого персоналу, наявність у його працівників належної фахової і кваліфікаційної підготовки, проте Виконавець не несе відповідальність за дії/бездіяльність найманого персоналу під час виконання ними трудових обов’язків.
 • Невиконання усних та/або письмових рекомендацій Виконавця може суттєво впливати на результат наданих Послуг. При недотриманні рекомендацій Клієнтом Виконавець не несе відповідальність за кінцевий результат надання Послуг.
 • Під час перебування на території Центру «LIFESTYLE MEDICINE» категорично забороняється:

— самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;

— відвідувати Центр «LIFESTYLE MEDICINE» при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;

— проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

— вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

— паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;

— перебувати на території Центру «LIFESTYLE MEDICINE» з будь-яким тваринами;

— поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;

— проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також здійснювати фото — та відео зйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

Порушення Клієнтом норм даних Правил вважається порушенням Договору і може негативно впливати на надання Послуг та їх кінцевий результат. У разі виявлення порушення  даних Правил Клієнтом Виконавець має право відмовити останньому в наданні Послуг за Договором, а також звільняється від відповідальності за неналежний результат наданих Послуг.

 Редакція правил чинна від 20.08.2020 р.

Додаток 2

АНКЕТА

персональних даних клієнта

 

Прізвище, ім’я та по батькові клієнта: __________________________________________________________

 

Дата та місце народження: ___________________________________________________________________

 

Контактний телефон: ________________________________________________________________________

Паспорт: серія ______ № _________ ким виданий _______________________________________________ ________________________________________________коли ______________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________________

Висловлюю бажання, щоб медична та інша інформація надавалася мені _______________________ мовою.

Згоден (-на) отримувати інформацію: смс       ; e-mail       .

Шановний Клієнт (представник)! Існує ряд захворювань та особливих станів організму, що можуть впливати на проходження діагностики. Тому просимо достовірно та уважно  заповнити дані в табличці. Якщо Вам щось незрозуміло, або Ви не знаєте як відповісти, запитайте у Вашого лікаря. Зазначені дані є лікарською таємницею, яка не підлягає розголошенню, а лише служить для контролю стану здоров'я під час діагностики.

 

 

Вкажіть перенесені та наявні хвороби, звички

Так

Ні

1

Інфаркт міокарда, мікроінфаркт

   

2

Гіпертонічна хвороба

   

3

Наявність кардіостимулятора

   

4

Гострий хронічний бронхіт

   

5

Бронхіальна астма

   

6

Виразкова хвороба

   

7

Хвороби кишкового тракту

   

8

Хвороби жовчних шляхів

   

9

Цукровий діабет

   

10

Ожиріння

   

11

Хвороби нирок: гломерулонефрит, піелонефрит, нефроптоз

   

12

Гепатит А, В, С (в якому році)

   

13

Туберкульоз (сухоти)

   

14

Венеричні захворювання, СНІД /ВІЛ

   

15

Венеричні захворювання, СНІД /ВІЛ

   

16

Черепно-мозкова травма

   

17

Епілепсія

   

18

Переломи кісток

   

19

Травми суглобів

   

20

Наявність протезів, імплантатів

   

21

Травми хребта

     

22

Захворювання периферійних судин

   

23

Злоякісні утворення

   

24

Захворювання ендокринної системи

   

25

Чи Ви були оперовані?

   

26

Чи Ви вагітні? (який термін)

     …...тиж.

 

27

Чи Ви курите?

   

28

Чи приймаєте наркотичні, психотропні речовини?

   

29

Чи є у Вас якісь застереження, які на Вашу думку, мали б бути враховані підчас лікування? Якщо так, то зазначте:
_________________________________________________          
_________________________________________________
_________________________________________________

   
         

 

Своїм власним підписом я підтверджую точність та абсолютну достовірність усіх вищезазначених персональних даних. Я розумію, що збір, оброблення, використання та зберігання таких даних персоналом Центру «LIFESTYLE MEDICINE» не порушує моїх прав і законних інтересів, у т.ч. передбачених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI.

 

Данні про свою особу (особу своєї дитини, підопічного чи довірителя) я надаю особисто і дозволяю персоналу та адміністрації Центру «LIFESTYLE MEDICINE» їх обробляти, використовувати та зберігати для оформлення медичної, інформаційної, правової та іншої документації, знесення до інформаційних, клієнтських баз даних тощо, у випадках, коли це необхідно та/або пов’язано із моїм медичним обслуговуванням або оформленням правовідносин.

 

Я попереджений (-на), що у разі надання неточної, недостовірної чи неповної інформації усі негативні правові та інші наслідки покладаються на мене. Мені зрозуміло, що при (перед) проходженні (-ям) діагностики може виникнути необхідність збирання додаткових персональних даних, тому я не заперечує щодо цього при додержанні вимог чинного законодавства.

 

Заповненням даної Анкети я підтверджую, що ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, умовами Договору публічної оферти про надання послуг, розміщених на сайті www.agefree.ua, Правилами надання послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE», Політикою конфіденційності, а також з правами і обов’язками, визначеними Законом України «Про захист прав споживачів» та Цивільним кодексом України. Шляхом заповнення даної Анкети я заявляю, що перебуваю при здоровому розумі та ясній пам’яті, дію добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розумію значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлюю, що факт укладення Договору публічної оферти про надання послуг означає, що: а) Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил надання послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE»; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору; г) на виконання Закону України «Про захист персональних даних» укладенням цього Договору Клієнт надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов’язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Клієнта у порядку, викладеному Договором; д) Клієнт (представник) несе повну відповідальність за правильність вказаних в даній анкеті даних Клієнта, зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. Підписанням цієї Анкети Клієнт приймає умови та приєднується до Договору публічної оферти про надання послуг, розміщеного на сайті www.agefree.ua, з яким Клієнт ознайомився до підписання цієї Анкети і умов якого зобов’язується дотримуватися.

 

Підпис клієнта (представника): _______________/___________________________________/

                                                               (ПІБ)

«___»____________202__ р.

 

Примітка: Центр «LIFESTYLE MEDICINE» зобов’язується забезпечити збереження повної конфіденційності всіх даних Клієнта та виконання положень Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI.

 

 

Додаток 3

ПРАВИЛА

інформаційного обслуговування фізичних осіб з використанням онлайн-сервісу «Особистий кабінет»

 

 • Загальні положення
 • Ці Правила визначають порядок використання та інформаційного обслуговування онлайн-сервісу «Особистий кабінет» на сайті http://www.agefree.ua/ Центр «LIFESTYLE MEDICINE» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА» (далі по тексту – «Центр «LIFESTYLE MEDICINE» або «Центр»).
 • Підключення онлайн-сервісу «Особистий кабінет» здійснюється шляхом реєстрації Користувача на сайті http://www.agefree.ua/ в розділі «Особистий кабінет».
 • Використання онлайн-сервісу «Особистий кабінет» має здійснюватися Користувачем відповідно до цих Правил. До початку використання онлайн-сервісу «Особистий кабінет» Користувач зобов'язаний ознайомитися з даними Правила.

2.         Використовувані терміни та скорочення:

 • Користувач – будь-яка фізична особа, яка зареєструвалась відповідно до цих Правил на сайті http://www.agefree.ua/ в розділі «Особистий кабінет».
 • Особистий кабінет - персональні дані Користувача, зазначені ним та/або уповноваженою особою, та/або працівником Центру «LIFESTYLE MEDICINE»з інформації, наданої Клієнтом особисто, та які містить згоду на їх обробку.
 • Анкета – паперовий носій з даними Користувача (прізвище, ім’я та по-батькові) та його оригінальним підписом, або уповноваженої особи, відповідно до законодавства України та .
 • Інформаційне обслуговування - надання Центром здоров’я та технологій довголіття Користувачеві інформації та документів в електронному вигляді, які містять дані для Користувача відповідно до розділу 3 цих Правил та наданих/переданих за допомогою онлайн-сервісу «Особистий кабінет» по каналах доступу.
 • Канали доступу - мережа Інтернет.
 • Пароль - засіб ідентифікації Користувача у вигляді секретної послідовності символів. Пароль є багаторазовий при використанні.
 • Логін - реєстраційне ім'я, що використовується Користувач в якості ідентифікатора для входу до онлайн-сервісу «Особистий кабінет» для реєстрації. Логін залишається незмінним.

3.         Функції онлайн-сервісу «Особистий кабінет»

3.1. Інформаційне обслуговування Користувача з використанням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» включає в себе інформацію і документ про:

 • історію відвідувань Користувачем Центру «LIFESTYLE MEDICINE»;
 • запис Користувача на прийом до Центру «LIFESTYLE MEDICINE»;
 • перелік послуг Центру «LIFESTYLE MEDICINE»;
 • результати медичних та лабораторних досліджень Користувача;
 • спеціальні пропозиції, що пропонуються Центру «LIFESTYLE MEDICINE» для Користувача;
 • Інше.

4.         Політика конфіденційності та захисту персональних даних

 • Користувач відповідно до п. 6 ч.2. ст. 7. Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує свою згоду на обробку Центром «LIFESTYLE MEDICINE», місцезнаходження: Україна, м Київ, ТРЦ «DREAM TOWN2», пр-т Оболонський, 21б, персональних даних Користувача, що включають:
 • повне ім'я, прізвище, по батькові;
 • фото;
 • стать;
 • дата народження;
 • адреса електронної пошти;
 • номер мобільного / домашнього телефону;
 • адреса місця реєстрації та/або проживання;
 • додаткова інформація, яка зазначається Користувачем самостійно;
  • Мета: інформування Користувача, про перелік наданих медичних послуг і їх вартості, надання доступу до персональних даних, медичними документами, інформації про надані послуги, даних про прикріплення та інших відомостей в онлайн-сервісі «Особистий кабінет», по каналах зв'язку інтернет з дотриманням заходів, що забезпечують їх захист від несанкціонованого доступу. Дана згода діє безстроковою.
  • Обробка вищевказаних персональних даних буде здійснюватися з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів шляхом змішаної обробки персональних даних (збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних).
  • Цілі обробки персональних даних: надання медичних та інших послуг Користувачеві.
  • Центр здоров’я та технологій довголіття має право передати персональні дані Користувача третій стороні тільки в наступних випадках:
 • якщо Користувач дав письмову згоду на здійснення передачі своїх даних третій стороні;
 • якщо передача необхідна в межах встановленої законодавством України процедури.
  • Центр «LIFESTYLE MEDICINE» приймає необхідні організаційні та технічні заходи для забезпечення конфіденційності, захисту персональних даних Користувачів.

5.         Доступ до онлайн-сервісу «Особистий кабінет»

 • Користувач може обрати зручний для себе спосіб реєстрації в онлайн-сервісі «Особистий кабінет»:
 • через сайт Центру - http://www.agefree.ua/;
 • звернувшись в Центр за місцем його знаходження: м Київ, ТРЦ «DREAM TOWN2», пр-т Оболонський, 21б;
  • При реєстрації в Онлайн-сервісі «Особистий кабінет» через сайт Центру Користувачеві необхідно вказати прізвище та ім’я, E-mail (в якості логіну) та пароль, після чого підтвердити пароль ще раз.
  • У разі якщо Користувач звернувся безпосередньо до Центру необхідно при собі мати паспорт, або інший документ, який засвідчує особу Користувача або його уповноваженого представника. Після заповнення та підписання Анкети Користувачеві надається пароль, який необхідний при вході в Онлайн-сервіс «Особистий кабінет».
  • При авторизації/реєстрації Користувач підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правилами, також зобов'язується зберігати, не допускати можливості використання і передачі третім особам ідентифікатори доступу (Логін/Пароль). Користувач погоджується, що використання його Логіна/Пароля є достатнім для ідентифікації і підтверджує право користуватися іншими послугами Онлайн-сервісу «Особистий кабінет».
  • Доступ до онлайн-сервісу «Особистий кабінет» здійснюється через канал доступу - мережа Інтернет. Для доступу в онлайн-сервіс «Особистий кабінет» проводиться ідентифікація за Логіном і Паролем. Логіном є номер телефону зазначеного Користувачем в Анкеті, логін залишається незмінним. Пароль надається (повідомляється) Користувачеві Центру при підписанні АНКЕТИ способом, що забезпечує неможливість доступу до паролів третіх осіб без відома Користувача або   Центру управління здоров’ям.   Паролем   є   випадковий   набір літер та цифр, який відправляється Користувачеві на зазначений ним Email, або повідомляється іншим способом.
  • При використанні Онлайн-сервісу «Особистий кабінет» Користувач має право змінити наданий Пароль для забезпечення схоронності конфіденційності інформації, що міститься в Онлайн-сервісі «Особистий кабінет».
  • Користувач зобов'язується забезпечити зберігання інформації про паролі і не передавати інформацію про паролі третім особам, а також негайно повідомляти працівникам Центру про те, що Пароль став відомий третім особам.
  • Працівники Центру вживають заходів для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб до конфіденційної інформації, пов'язаної з використанням Користувачем онлайн-сервісу «Особистий кабінет».
  • Центр не несе відповідальності за використання логіна і пароля Користувача третіми особами, які отримали доступ у даній інформації з відома або з необережності Користувача.
  • Центр має право використовувати зазначені в Анкеті адресу електронної пошти для розсилки повідомлень, пов'язаних з обслуговуванням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» та інформації про послуги Центру.
  • Користувачам рекомендується своєчасно оновлювати свої персональні дані, якщо вони змінилися або виявилися неточними.
  • Користувач погоджується на розміщення документів, інформації та повідомлень в електронному вигляді з використанням Онлайн-сервіс «Особистий кабінет», усвідомлюючи, що мережа Інтернет не є безпечним каналом зв'язку передачі інформації, приймаючи на себе всі ризики, пов'язані з можливим порушенням конфіденційності (несанкціонованого доступу до інформації, що передається третіх осіб) та інші ризики, пов'язані з використанням такого каналу зв'язку.

6.         Порядок припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» (відмова від Правил)

 • Центр функціональної діагностики має право призупинити використання Користувачем Онлайн-сервісу «Особистий кабінет» на підставі вимоги Користувача, переданого способом, що дозволяє Центру встановити, що така вимога йде від Користувача, а також у разі наявності у Центру підстав вважати, що будуть захищені від несанкціонованого використання онлайн-сервісу «Особистий кабінет» від імені Користувача.
 • Для припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» Користувач зобов'язаний надати в Центр заяву про припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет». Надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» припиняється з ініціативи Користувача не пізніше дня, наступного за днем реєстрації / отримання Центром заяви про припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет».
 • Центр має право припинити надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» в односторонньому порядку в разі порушення Користувачем умов Правил, направивши Користувачеві повідомлення на E-mail вказаний Користувачем в Анкеті. При цьому датою припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» вважається дата, зазначена Центром в направленому Користувачеві повідомленні про припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет».

7.         Порядок внесення змін і доповнень до Правил

 • Центр здоров’я та технологій довголіття має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила, в тому числі шляхом затвердження нової редакції Правил.
  • Для вступу в силу змін і доповнень до Правил, що вносяться Центром в односторонньому порядку, Центр дотримується процедури розкриття інформації. Попереднє розкриття інформації здійснюється Центром не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до вступу в силу змін і доповнень до Правил. Всі зміни і доповнення, що вносяться Центром до чинних Правил, вступають в силу починаючи з дня, наступного за днем опублікування інформації на сайті Центру про ці зміни, або з дня набрання чинності змінами, якщо відповідна дата вказана в опублікованій на сайті інформації.
 • Центр з метою ознайомлення користувачів із змінами та доповненнями розміщує проект Правила шляхом попереднього розкриття інформації будь-яким із зазначених нижче способів:
 • розміщення такої інформації на сайті;
 • розсилки інформаційних повідомлень по електронній пошті;
 • іншими способами, що дозволяють Користувачеві отримати інформацію і встановити, що вона виходить від Центру управління здоров’ям.
  • Моментом ознайомлення Користувача з опублікованою інформацією вважається момент, з якого інформація стає доступна для Користувача.
  • Центр не несе відповідальності, якщо інформація про зміну Правил, опублікована в порядку і в терміни, встановлені Правилами, не була одержана і / або вивчена, і / або правильно зрозуміла Користувачем. Будь-які зміни Правил з моменту їх вступу в силу одно поширюються на всіх користувачів, що приєдналися до Правил, в тому числі приєдналися до Правил раніше дня набрання чинності змінами.

8.         Порядок звернення з питань роботи Центру «LIFESTYLE MEDICINE» і онлайн-сервісу «Особистий кабінет»

 • Пропозиції та зауваження щодо роботи онлайн-сервісу «Особистий кабінет» Користувач може подати будь-яким зручним для себе способом:
 • Письмове звернення до Центру;
 • Звернення на електронну скриньку Центру управління здоров’ям Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • Дзвінок по телефону Контакт-центра (050) 333-30-33.

Отримавши звернення від Користувача за пропозиціями і зауваженнями Центр інформує Користувача про результати розгляду такого звернення відповідно до законодавства України.

Copyright © Age Free 2021 Все права защищены